Home

Menu główne

Uczestnicy Olimpiady

Adresatami Olimpiady są uczniowie techników, liceów ogólnoształcących i branżowych szkół II stopnia wszystkich typów. Za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady w Olimpiadzie moga brać udział uczniowie branżowych szkół I stopnia oraz szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez swoje szkoły. Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest przysłanie zgłoszenia przez szkołę, której uczniowie deklarują udział w Olimpiadzie w terminie podanym w komunikacie zamieszczonym na stronie. Jeżeli szkoła nie organizuje zawodów I stopnia Olimpiady, dyrektor szkoły zapewnia zainteresowanym uczniom możliwość udziału w Olimpiadzie w innej szkole. Uczestnicy Olimpiady zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Olimpiady.