Home

Menu główne

Program merytoryczny

PROGRAM MERYTORYCZNY OLIMPIADY

ZAKRES, POZIOM WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

1. Wymagania ogólne

Zgodnie z punktem 3.4. regulaminu Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” problematyka olimpiady obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych, obowiązujących w szkołach ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w zawodach:

- technik elektryk (symbol cyfrowy zawodu: 311303),

- technik elektronik (symbol cyfrowy zawodu: 311408),

- technik telekomunikacji (symbol cyfrowy zawodu: 352203),

- technik teleinformatyk (symbol cyfrowy zawodu: 351103).

Analiza zadań wszystkich stopni olimpiady wymaga dodatkowo znajomości materiału nauczania z zakresu matematyki i fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Od zawodników wymagany jest następujący poziom wiedzy i umiejętności:

- w zawodach I stopnia wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej,

- w zawodach II stopnia wystarczający do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej,

- w zawodach III stopnia w zakresie dodatkowych wymagań programu olimpiady.

2. Wymagania dodatkowe

W zawodach finałowych wymagany jest od zawodników zakres wiedzy, wykraczający poza program szkoły ponadpodstawowej.

2.1. Dodatkowe wymagania dla uczestników wszystkich grup tematycznych olimpiady

W zawodach II i III stopień wymagana jest:

- umiejętność wykorzystania podstaw rachunku całkowego i różniczkowego do analizy zjawisk w układach elektrycznych,

- umiejętność rozwiązywania prostych równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych a także rozwiązywanie układów tych równań i nierówności,

- umiejętność wykorzystanie liczb zespolonych do analizy zjawisk w układach elektrycznych,

- znajomość w rozszerzonym zakresie następujących zagadnień:

o analiza stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych,

o jakość energii elektrycznej,

o analiza przebiegów odkształconych,

- znajomość zagadnień poruszanych w następujących czasopismach technicznych:

o Elektronika Praktyczna,

- umiejętność korzystania z norm i przepisów z zakresu elektryki.

2.2. Dodatkowe wymagania w zawodach II stopnia

2.2.1. Dodatkowe wymagania dla uczestników grupy elektrycznej

W zawodach II stopień wymagana jest znajomość następujących zagadnień:

- napędy przekształtnikowe,

- sterowanie częstotliwościowe w silnikach indukcyjnych,

- analiza stanów awaryjnych maszyn elektrycznych,

- obliczenia w zakresie zabezpieczeń elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej,

- synteza układów przełączających

- znajomość zagadnień poruszanych w następujących czasopismach technicznych:

o Elektroinstalator,

o Wiadomości Elektrotechniczne.

2.2.2. Dodatkowe wymagania dla uczestników grupy elektronicznej

W zawodach II stopnia wymagana jest znajomość następujących zagadnień:

- modele matematyczne układów półprzewodnikowych /diody, tranzystory/,

- struktury matematyczne i ich programowe modele, realizujące obliczenia lub przetwarzające sygnały poprzez rzędy elementów, zwane sztucznymi neuronami.

2.2.3. Dodatkowe wymagania dla uczestników grupy teleinformatycznej

W zawodach II stopień wymagana jest znajomość następujących zagadnień:

- algorytmiki i programowania w językach wysokiego poziomu (podstawy algorytmiki i elementów języka w zakresie podstawowych implementacji)

- zasad funkcjonowania nowych technologii sieciowych i dostępowych funkcjonujących, oraz wprowadzanych do użytku (w oparciu o dokumenty normalizacyjne)

- wymagana jest umiejętność analizy funkcjonalności elementów systemów np. wg warstwowego modelu odniesienia ISO/OSI.

2.3. Dodatkowe wymagania w zawodach III stopnia

Zakres merytoryczny zadań i problemów technicznych zawodów III stopnia obejmuje zagadnienia takie same jak w zawodach II stopnia, ale o wyższym stopniu trudności, wymagający od uczestników zawodów łączenia elementów wiedzy z różnych przedmiotów.

Bydgoszcz, dnia 1 września 2020 roku